از خنده ي زياد بپرهيزيد كه دل را مي ميراند.

امام علي (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار گرداند ، او را از علم و دانش بي بهره مي سازد.

امام علي (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

بسا یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

غصه نیمی از پیری است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
سخن و حرف را تا نگفته اي در اختيار توست و هنگامي كه آن را بيان كردي تو در بند سخن گرفتار مي شوي.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

اگر در رفتار و کردار خويش نخست به ژرفي انديشه نمائي در هر کار ، سرانجام نيک يابي.

حضرت علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

اگر بخواهي از برادري ببري راهي براي برگشتن باز گذار ، شايد لازم شود.

حضرت علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

عبرتي را که از تحولات تاريخ بر مي گيريم ، پندي گرانمايه باشد که چراغ صفت ، راه زندگي را از چاه باز نمايد.

حضرت علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

دل بی دوست درخت بی ثمر است.

حضرت علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
حوادث اگر همانند یکدیگر بودند ، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابی می کنند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
هر چیز که شمردنی است ، پایان می پذیرد و هرچه را که انتظار می کشیدی ، خواهد رسید.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
انسان با نفسی که می کشد ، قدمی به سوی مرگ می رود.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
کسی که خود را رهبر مردم قرار داد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد ، خود را بسازد و پیش از اینکه به گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد. زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
دنیا بدن ها را فرسوده ، آرزوها را تازه ، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می کند ، کسی که به آن دست یافت خسته می شود و آنکه به دنیا نرسید رنج می برد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
چون عقل کامل گردد ، سخن اندک شود.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
نادان یا تندرو است یا کندرو!

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی ، از آنچه هستی نگران نباش.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
عفت ورزیدن زینت فقر و شکرگزاری زینت بی نیاری است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن ، از آن کمتر است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
از دست دادن دوستان ، غربت است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اهل دنیا مانند سوارانی در خواب مانده اند که آنان را می رانند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اگر تو را ستودند ، بهتر از آنان ستایششان کن و اگر به تو احسان کردند ، بیشتر از آنان به آنان ببخش. به هر حال ، پاداش بیشتر برای آغاز کننده است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
زبان تربیت نشده ، درنده ای است که اگر رهایش کنی ، می گزد!

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
آنکه تو را هشدار داد ، چون کسی است که تو را مژده داد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
قناعت ، ثروتی است پایان ناپذیر.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ثروتمندی در غربت ، مانند در وطن بودن است و تهیدستی در وطن ، غربت است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
شکیبایی بر دو نوع است:

۱- شکیبایی بر آنچه خوش نمی داری

۲- شکیبایی بر آنچه دوست می داری

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
هیچ ثروتی چون عقل ، هیچ فقری چون نادانی ، هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
سزاوارترین مردم به عفو کردن ، تواناترینشان به هنگام کیفر دادن است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
عیب تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
مردم به کسی روی می آورند که خوشرویی کند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپرهیز.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
پیروزی در دور اندیشی ، دور اندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ارزش مرد به اندازه ی همت او ، راستگویی او به میزان جوانمردیش ، شجاعت او به قدر ننگی است که احساس می کند و پاکدامنی او به اندازه غیرتش می باشد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
از قسم خوردن بپرهیزید چرا که کالا را تلف می کند و برکت را از بین می برد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد ، برای حسابرسی قیامت کار کند ، با قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
زبان عاقل در پشت قلب اوست و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
۱ـ از دوستی با احمق بپرهیز ، چرا که می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می کند.

۲ـ از دوستی با بخیل بپرهیز ، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری را از تو دریغ می کند.

۳ـ از دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تو را می فروشد.

۴ـ از دوستی با دروغگو بپرهیز ، که او به سراب می ماند ، دور را به تو نزدیک ، و نزدیک را به تو دور می نمایاند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
۱ـ ارزشمندترین بی نیازی ، عقل است ۲ـ بزرگترین فقر ، بی خردی است ۳ـ ترسناک ترین تنهایی ، خودپسندی است ۴ـ گرامی ترین ارزش خانوادگی ، اخلاق نیکوست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
کسی که آرزوهایش طولانی است ، کردارش ناپسند است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
بخشنده باش اما زیاده روی نکن ، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
نیکوکار ، از کار نیک بهتر و بدکار ، از کار بد بدتر است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ارزش هر کس به اندازه دانش اوست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل نبندید.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
هشدار! هشدار! به خدا سوگند ، خداوند چنان پرده پوشی کرده که می پنداری تورا بخشیده است!

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری ، مرگ به تو روی می آورد ، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
برترین زهد ، پنهان داشتن زهد است!

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
با درد خود بساز ، چندان که با تو سازگار است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
کسی که کردارش او را به جایی نرساند ، افتخارات خاندانش اورا به جایی نخواهد رسانید.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ترس با نا امیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصت ها چون ابر می گذرند ، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
کسی را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه او را پذیرا می گردد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او ناتوان تر کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه ی پیروزی قرار بده.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید ، بر شما اشک بریزند و اگر ماندید ، با اشتیاق به سوی شما آیند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
از ویژگی های انسان در شگفتی بمانید که با پاره ای ((پی)) می نگرد ، با ((گوشت)) سخن می گوید ، با ((استخوان)) می شنود و از ((شکافی)) نفس می کشد!!!

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

سینه ی خردمند ، صندوق راز اوست و خوشرویی ، وسیله ی دوست یابی و شکیبایی ، گورستان پوشاننده ی عیب هاست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
دانش ، میراثی گرانبها و آداب ، زیورهای همیشه تازه و اندیشه ، آیینه ای شفاف است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
ناتوانی ، آفت و شکیبایی ، شجاعت و زهد ، ثروت است و پرهیزکاری ، سپر نگه دارنده است و چه همنشین خوبی است ، راضی بودن و خرسندی.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
آن که جانش را با طمع ورزی بپوشاند ، خود را پست کرده و آن که راز سختی های خود را آشکار سازد ، خود را خوار کرده و آن که زبانش را بر خود حاکم کند ، خود را بی ارزش کرده است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
در فتنه ها ، مانند شتر دو ساله باش ، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
نشانه ایمان ، این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی ، گرچه به سودت باشد ترجیح دهی.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
صفتی بدتر از دروغ وجود ندارد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
هرکس در نعمت های خداوند بیندیشد ، موفق می شود.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
کسی که دو روزش یکی باشد ضرر کرده است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
خردمتد به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوهای خویش.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اگر خواهان نجات هستید ، غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تلاش و جدیت پایبند باشید.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
مقام و مرتبت هرکس به قدر همت اوست و صدق او به قدر جوانمردی اوست و شجاعتش به قدر حمیت اوست و عفت او به قدر غیرت اوست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
جوانمرد کسی است که عطایش به درخواست پیشی گیرد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
آن کس که از لباس تقوا برهنه شد ، به هیچ لباسی پوشیده نمی شود.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
سودمندترین داروها رها کردن آرزوهاست.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
پیروزی به دوراندیشی است و دور اندیشی به جولای اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

ارزش هرکس آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |